Audiovizuālie un interaktīvie risinājumi
Iepirkumu grozs

Privātuma politika

 1. Ievads
  1. SIA “Certes.lv”, reģistrācijas numurs 40103624267 (turpmāk – “Certes”) pārdod preci interneta veikalā shop.certes.lv (turpmāk – “Interneta veikals”). Certes kontaktinformācija norādīta Interneta veikalā un šīs privātuma politikas pēdējā punktā.
  2. Ar šo privātuma politiku (turpmāk tekstā – “privātuma politika”) informējam jūs par Certes īstenoto datu aizsardzības praksi Interneta veikala darbībā. Ja jūs sazināties un iesniedzat savus datus Certes, neizmantojot Interneta veikalu, vai apmeklējat interneta vietni https://www.certes.lv/lv/, papildus aicinām ievērot Certes privātuma politiku, kas pieejama šajā saitē: https://www.certes.lv/lv/privatuma-politika/
  3. Šī privātuma politika ir saistoša Jums, ja jūs:
   — apmeklējat Interneta veikalu,
   — iesniedzat datus reģistrācijai (lietotāja konta izveidošanai) Interneta veikalā vai
   — veicat pirkumu Interneta veikalā.
 2. Personas datu apstrādes vispārīgie noteikumi
  1. Certes apstrādā un aizsargā personas datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
  2. Šajā privātuma politikā ir iekļauti galvenie personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi, papildus tiem Certes nosaka un īsteno arī citus personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumus, kas nav pretrunā ar šo privātuma politiku un atbilst iepriekšējā punktā noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
  3. Certes apliecina, ka tā ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un iespējami nepieļautu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Certes regulāri kontrolē un uzlabo datu aizsardzības procesus. 
  4. Dati šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura informācija, tajā skaitā personas dati, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  5. Personas datu apstrāde šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 3. Personas datu apstrādes vispārīgie noteikumi
  1. Certes apstrādā un aizsargā personas datus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā 2016.gada 27.aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula).
  2. Šajā privātuma politikā ir iekļauti galvenie personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumi, papildus tiem Certes nosaka un īsteno arī citus personas datu apstrādes un aizsardzības noteikumus, kas nav pretrunā ar šo privātuma politiku un atbilst iepriekšējā punktā noteiktajiem normatīvajiem aktiem.
  3. Certes apliecina, ka tā ir veikusi nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību un iespējami nepieļautu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Certes regulāri kontrolē un uzlabo datu aizsardzības procesus. 
  4. Dati šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura informācija, tajā skaitā personas dati, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.
  5. Personas datu apstrāde šīs privātuma politikas izpratnē ir jebkura ar personas datiem vai personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana.
 4. Personas datu iegūšana, apstrādes nolūki un apstrādes juridiskais pamats
  1. Certes saņem jūsu datus, tostarp personas datus, šādā veidā:
   1. Ja jūs apmeklējat Interneta veikalu un izdarāt Interneta veikalā pieejamo valsts izvēli (Interneta veikala lietošanai, tajā skaitā noteiktu preču un cenu attēlošanai var būt nepieciešama informācija par valsti, kurā paredzēta piegāde).
   2. Ja jūs aizpildāt Interneta veikala saziņas sadaļu vai sazināties ar Certes citā veidā, lietojot Interneta veikalā norādīto kontaktinformāciju.
   3. Ja jūs apmeklējat Interneta veikalu un iesniedzat datus reģistrācijai (lietotāja konta izveidošanai); tādā gadījumā datu iesniegšana uzskatāma par jūsu piekrišanu datu apstrādei. Veicot reģistrāciju, noteiktos laukos tiks noteikta obligāti norādāma informācija, tajā skaitā jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs, bez kuras iesniegšanas reģistrācija nevar tikt veikta.
   4. Ja jūs veicat pirkumu Interneta veikalā. Ja pirms pirkuma veikšanas esat reģistrējies (izveidojis lietotāja kontu), atkārtota datu iesniegšana var netikt pieprasīta.Ja pircējs ir fiziska persona, personas datu iesniegšana ir priekšnosacījums, lai būtu iespējama pirkuma veikšana Interneta veikalā; jebkādu papildus pārstāvju datu iesniegšana tādā gadījumā nav obligāta. Ja iespējamais pircējs nav fiziska persona, priekšnosacījums, lai būtu iespējama līguma pirkuma veikšana Interneta veikalā, ir tās fiziskās personas vārda un uzvārda iesniegšana, kas pārstāv pircēju; jebkādu papildus pārstāvju datu iesniegšana tādā gadījumā nav obligāta.
   5. Pirkuma izpildes, klientu apkalpošanas kvalitātes kontroles un uzlabošanas mērķiem var tikt ierakstītas un saglabātas jūsu telefona sarunas un sarakste ar Certes pārstāvjiem.
   6. Certes var saņemt datus no publiski pieejamiem reģistriem.
   7. Certes var saņemt datus, izmantojot sīkdatnes (angļu val.: “cookies”) Interneta veikalā, par to brīdinot Interneta veikalā. Precīzāki noteikumi, kas attiecas uz minēto datu apstrādes iegūšanu, doti šīs privātuma politikas 7. punktā.
  2. Certes veic jūsu datu apstrādi šādos nolūkos:
   1. Lai pareizi attēlotu preces un cenas, tiek veikta Interneta veikalā pieejamās un izvēlētās valsts datu apstrāde (Interneta veikala saturs var atšķirties atkarībā no norādītās valsts). Jūs nevarat tikt identificēts pēc šajā punktā minētajiem valsts izvēles datiem.
   2. Lai sniegtu atbildes uz jūsu jautājumiem, ja esat aizpildījis Interneta veikala saziņas sadaļu vai sazinājies ar Certes citā veidā, lietojot Interneta veikalā norādīto kontaktinformāciju.
   3. Lai veiktu jūsu reģistrāciju (lietotāja konta izveidošanu) Interneta veikalā, kas paredzēts tālāku pirkumu veikšanai, un nosūtītu jums reģistrācijas Interneta veikalā apstiprinājumu.
   4. Lai nosūtītu jums atgādinājumu par nepabeigtu pirkumu, ja Interneta veikalā nav pabeigta pirkuma noformēšana (tas nepieciešams, lai dotu iespēju pabeigt pirkuma noformēšanu, ja pirkuma laikā bija radušies tehniski traucējumi). Atgādinājums tiek nosūtīts 72 h laikā no pirkuma procesa pārtraukšanas brīža.
   5. Lai izpildītu Interneta veikalā veiktu pirkumu, tajā skaitā:
    1. nosūtītu jums pirkuma Interneta veikalā apstiprinājumu;
    2. nosūtītu jums informāciju par pirkuma izpildes gaitu un preces piegādi;
    3. veiktu atbilstoša rēķina izrakstīšanu;
    4. veiktu preces piegādi;
    5. veiktu preces garantijas apkalpošanu un bojājumu novēršanu.
   6. Lai paziņotu jums par citu Certes pakalpojumu piedāvājumiem un akcijām, tomēr tikai gadījumos, ja veicot pirkumu Interneta veikalā esat izteicis piekrišanu personas datu apstrādei minētajam nolūkam.
   7. Lai kontrolētu un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti, kā tas norādīts 4.1.5.punktā.
   8. Nolūkā izpildīt uz Certes attiecināmus juridiskus pienākumus, ja tādus nosaka normatīvie akti.
   9. Šīs privātuma politikas 7.punktā (“sīkdatņu politika”) norādītajā nolūkā.
  3. Ja jūs esat iesniedzis personas datus šīs privātuma politikas 4.2.3.punktā norādīto nolūku īstenošanai –  reģistrācijai (lietotāja konta izveidošanai) Interneta veikalā –, jūs līdz pirkuma veikšanai esat tiesīgs atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei. Veicot pirkumu var netikt pieprasīta atkārtota datu iesniegšana, un Certes nav pienākuma atsevišķi informēt jūs par jūsu personas datu apstrādi pirkuma izpildei un juridiskā pamata maiņu (reģistrācijas gadījumā datu apstrādes pamats ir jūsu piekrišana, savukārt, pirkuma gadījumā apstrāde ir nepieciešama pirkuma līguma izpildei).
  4. Jums ir pienākums saņemt savu pārstāvju piekrišanu to personas datu iesniegšanai Certes un šīs privātuma politikas noteikumiem, ja jūs iesniedzat Certes citu personu personas datus.
  5. Certes neatbild par jūsu datu aizsardzību, tajā skaitā neizpaušanu trešajām personām, ja jūs datus esat publiskojis Interneta veikala komentāru vai atsauksmju sadaļā (ja Interneta veikalā iekļautas minētās iespējas).
 5. Datu saņēmēju kategorijas
  1. Certes darbinieki ir tiesīgi apstrādāt personas datus atbilstoši to amata pienākumiem. Certes ir pienākums informēt tās darbiniekus, kas apstrādā jūsu datus, par šīs privātuma politikas noteikumiem.
  2. Jūsu dati var tikt nodoti trešajām personām šādos nolūkos:
   1. Certes sadarbības partneriem pirkuma izpildei, tajā skaitā administrācijas, lietvedības, grāmatvedības, juridisko pakalpojumu sniedzējiem.
   2. Jūsu dati var tikt nodoti Certes sadarbības partneriem pirkuma garantijas izpildei un remonta darbu veikšanai, tajā skaitā jūsu pieteikumu apstrādei, piemēram, bojājumu pieteikumu apstrādei, bojājumu novēršanai u.tml.
   3. Parādu atgūšanas pakalpojumu sniedzējiem un iesniegšanai tiesā, ja jūs neesat savlaicīgi veicis maksājumus par pirkumu Interneta veikalā. Certes ir tiesības nodot trešajām personām jūsu datus nolūkā atgūt parādu, kā arī veidot parādvēstures datubāzi.
   4. Dati var tikt nodoti trešajām personām likumā paredzētajos gadījumos ar normatīvajiem aktiem uzliktu pienākumu izpildes nolūkā.
 6. Laikposms, cik ilgi personas dati tiek glabāti
  1. Personas datu glabāšanas laikposms 4.2.2.punktā noteiktajiem nolūkiem – lai sniegtu atbildes uz jūsu jautājumiem – ir 3 (trīs) mēneši, izņemot gadījumus, kad jūsu dati var tikt glabāti ilgāk saskaņā ar citiem šīs privātuma politikas noteikumiem (piemēram, ja esat uzdevis jautājumu, kas saistīts ar jūsu veikta pirkuma izpildi).
  2. Ja jūs reģistrējaties (izveidojat lietotāja kontu) Interneta veikalā, bet neveicat pirkumu vai pārtraucat pirkuma noformēšanu, jūsu dati tiek glabāti ne ilgāk kā 5 (piecus) gadus. Ja pirkumi nav veikti minētajā termiņā, bet jūs vēlāk vēlaties veikt pirkumu, nepieciešama atkārtota personas datu iesniegšana (reģistrācija). Ja jūs veicat pirkumu minētajā termiņā, Certes turpina glabāt personas datus saskaņā ar šīs privātuma politikas nākamo punktu.
  3. Personas dati šīs privātuma politikas 4.2.5.punktā noteiktajos nolūkos – pirkuma izpildei – tiek glabāti pirkuma izpildes laikā un papildus laikā, kas nepārsniedz 10 (desmit) gadus pēc pirkuma izpildes nolūkā nodrošināt agrāko darījumu apliecinošu un attaisnojuma dokumentu saglabāšanu un garantijas saistību izpildi.
  4. Personas datu glabāšanas laikposms 4.2.6.punktā noteiktajos nolūkos –  lai paziņotu jums par citu preču un Certes pakalpojumu piedāvājumiem un akcijām – ir 5 (pieci) gadi.
  5. Personas datu glabāšanas laikposms 4.2.7.punktā noteiktajos nolūkos – lai kontrolētu un uzlabotu klientu apkalpošanas kvalitāti – ir 5 (pieci) gadi, izņemot gadījumus, kad jūsu dati var tikt glabāti ilgāk saskaņā ar citiem šīs privātuma politikas noteikumiem (piemēram, ja sarunas vai sarakste saistīta ar Interneta veikalā veikta pirkuma izpildi).
  6. Personas datu glabāšanas laikposms 4.2.8.punktā noteiktajos nolūkos – nolūkā izpildīt uz Certes attiecināmus juridiskus pienākumus – nosakāms saskaņā ar normatīvajiem aktiem, saskaņā ar kuriem uz Certes attiecināms noteiktais juridiskais pienākums.
  7. Citos gadījumos personas datu glabāšanas laikposms nosakāms, ievērojot datu apstrādes nolūkus un nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto termiņu, ja tāds noteikts. Certes ir tiesīga grozīt minētos termiņus, nepārsniedzot normatīvajos aktos noteikto datu glabāšanas laikposmu, ja tāds noteikts.
 7. Sīkdatņu politika
  1. Certes var saņemt datus, izmantojot sīkdatnes (angļu val.: “cookies”) Interneta veikalā, par to brīdinot Interneta veikalā. Tādas datu apstrādes juridiskais pamats ir jūsu piekrišana, kas uzskatāma par sniegtu, ja jūs turpināt lietot Interneta veikalu pēc tam, kad attēlots brīdinājums par sīkdatņu izmantošanu.
  2. Nolūkā nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt Interneta veikala uzlabošanas nepieciešamību, Certes ir tiesības apstrādāt informāciju par Interneta veikala apmeklētājiem, kas ietverta Interneta veikala piekļuves failos, piemēram, IP adrese, izmantotās tīkla pārlūkprogrammas veids, iepriekšējā interneta mājas lapa, no kuras apmeklētājs sasniedzis Interneta veikalu, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās Interneta veikala sadaļas u.tml.
  3. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā var tikt samazinātas vai liegtas Interneta veikala lietošanas iespējas. 
 8. Saziņa ar Certes

Jautājumu par personas datu apstrādi gadījumā ar Certes ir iespējams sazināties, lietojot šādus kontaktdatus:

SIA “Certes.lv”
Braslas ielā 29A-2, Rīgā, Latvijā, LV-1084
E-pasts: info@certes.lv
Tālrunis: +371 67615096

Privātuma politikas redakcija spēkā no 2020. gada 12. novembra.

Kontakti

SIA “Certes.lv” atbilst
ISO 9001 un 14001 standartiem
crossmenuchevron-down