Audiovizuālie un interaktīvie risinājumi
Iepirkumu grozs

Lietošanas noteikumi

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Pirms izmantojat tīmekļa vietni shop.certes.lv (turpmāk – “Veikals”), Jums jāizlasa šie noteikumi (turpmāk – arī “Noteikumi”). Papildus šiem Noteikumiem Jums ir pienākums izlasīt Veikala sadaļā “Privātuma politika” izvietoto datu privātuma politiku.
  2. Veikalu uztur un preces tajā piedāvā SIA „Certes.lv”, reģistrācijas numurs 40103624267 (turpmāk – „Pārdevējs”). Pārdevējs ir sagatavojis šos Noteikumus, lai noteiktu Veikala lietošanas pamatprasības.
  3. Turpinot apmeklēt Veikalu un reģistrējoties tajā un/vai veicot pirkumu, Jūs paužat piekrišanu šiem Noteikumiem un Veikalā izvietotajai Privātuma politikai. Ja nepiekrītat šiem Noteikumiem vai Privātuma politikas noteikumiem, lūdzam nelietot Veikalu un tajā pieejamos pakalpojumus.
  4. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji grozīt šos Noteikumus. Noteikumu spēkā esošā redakcija ir publicēta Veikalā; Jūs varat saglabāt Noteikumu kopiju.
 2. Reģistrācijas noteikumi
  1. Lai vienkāršotu iepirkšanos Veikalā, tajā skaitā saglabātu Jūsu datus pirkumiem Veikalā, Jūs varat reģistrēties Veikalā (izveidot lietotāja kontu). Reģistrēšanās ir bezmaksas.
  2. Lietotāja konts tiek izveidots, apmeklējot attiecīgo Veikala sadaļu un sekojot Veikalā ievietotajām norādēm, aizpildot tiešsaistes reģistrācijas veidlapu. Veicot reģistrāciju, noteiktos laukos tiks noteikta obligāti norādāma informācija, tajā skaitā jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese un tālruņa numurs, bez kuras iesniegšanas reģistrācija nevar tikt veikta. Reģistrācijas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Veikalā izvietoto Privātuma politiku.
  3. Jums ir pienākums iesniegt tikai patiesus un pilnīgus reģistrācijas datus (tajā skaitā Jūs nedrīkstat ievadīt reģistrācijas veidlapā e-pasta adresi, kas nav Jūsu e-pasta adrese). Jūs esat atbildīgs par savas personīgās informācijas aktualizēšanu lietotāja kontā.
  4. Reģistrācijas procesā Jums tiek piešķirts Jūsu izvēlēts lietotāja vārds un parole (kas atbilst Veikalā norādītām drošības prasībām). Jums ir pienākums nodrošināt minēto datu konfidencialitāti un neizpaušanu trešajām personām. Ja Jums ir aizdomas, ka Jūsu piekļuves dati ir nozaudēti, nozagti vai tos jebkādā citā veidā ieguvusi trešā persona, lūdzam nomainīt piekļuves paroli un informēt Pārdevēju.
  5. Pārdevējs nosūtīs Jums reģistrācijas Veikalā apstiprinājumu, lietojot Jūsu iesniegtos datus, vai reģistrācijas apstiprinājums tiks norādīts tieši Veikalā.
  6. Pārdevējs ir tiesīgs atteikties veikt reģistrāciju vai izbeigt lietotāja konta darbību, nenorādot iemeslu.
  7. Pēc reģistrācijas Jūs varat lūgt izbeigt lietotāja konta darbību, sazinoties ar Pārdevēju.
 3. Pirkuma noteikumi
  1. Veicot pirkumu, papildus šiem Noteikumiem Jums ir jāizlasa pirkuma noteikumi, kas ir izvietoti Veikalā pirms pirkuma apstiprināšanas. Visiem Veikalā veicamajiem pirkumiem piemērojamie noteikumi norādīti tālāk šajā sadaļā.
  2. Lai veiktu preces pasūtījumu Veikalā, Jums jāveic šādas darbības:
   1. Jums (tālāk šajā punktā – arī “pircējs”) jāizvēlas Veikalā piedāvātā prece. Informācija par preces galvenajām īpašībām un preces cena ir sniegta Veikalā pirms pirkuma apstiprināšanas.
   2. Pircējs aizpilda pirkuma anketu, norādot pircēja datus un citu Veikalā pieprasīto informāciju pirkuma izpildei. Ja pircējs iepriekš reģistrējies Veikalā (izveidojis lietotāja kontu), dati pirkuma anketā var būt norādīti automātiski, nepieprasot atkārtotu datu iesniegšanu. Pārdevējam ir tiesības pieprasīt pircējam iesniegt papildu datus un informāciju, ja tā ir nepieciešama klienta identifikācijas un izpētes procedūru veikšanai saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. Pārdevējam ir tiesības atteikties slēgt līgumu ar pircēju vai veikt citus darījumus ar pircēju, un Pārdevējs nav atbildīgs par saistību pienācīgu izpildi, ja pircēja iesniegtie dati ir nepatiesi, neprecīzi vai nav sniegti visi pieprasītie dati. Precīzāki noteikumi pircēja datu apstrādei norādīti privātuma politikā, kas izvietota Veikala sadaļā “Privātuma politika”.
   3. Pircējs apliecina savu piekrišanu preces pirkuma līguma noslēgšanai un tā noteikumiem, saskaņā ar Veikalā dotajiem noteikumiem noklikšķinot uz atzīmes „Piekrītu pirkuma noteikumiem” (apliecinājuma formulējums var tikt mainīts, nemainot satura jēgu). Apstiprinot preces pirkumu, pircējs arī apliecina, ka ir rūpīgi iepazinies ar preces aprakstu, attēliem un citu Veikalā publicēto informāciju, un tā ir pircējam pieņemama. Līgums stājas spēkā brīdī, kad pircējs ir apliecinājis savu piekrišanu līguma noslēgšanai.
   4. Pircējs apmaksā Pārdevējam preces pirkuma maksu un veic papildu maksājumus, ja tādi noteiktajā gadījumā ir piemērojami un uzrādīti Veikalā, pirms pircējs apstiprina pirkumu.
    Izvēlētā preces cena tiek norādīta Veikalā pirms pirkuma apstiprināšanas, un tās cena nevar tikt mainīta pēc pirkuma apstiprināšanas (pēc līguma spēkā stāšanās).
    Maksājumi Pārdevējam tiek veikti ar pārskaitījumu uz tā norādīto norēķinu kontu saskaņā ar Pārdevēja rēķinu, kas tiek izrakstīts un nosūtīts uz pircēja e-pastu pēc tam, kad pircējs apstiprinājis pirkumu. Ja rēķins nav apmaksāts 3 (trīs) darba dienu laikā, Pārdevēja rēķins un pirkums uzskatāms par atceltu bez papildu paziņošanas. Tādā gadījumā uzskatāms, ka pircējs atteicies no preces pirkuma; ja pircējs tomēr vēlas iegādāties attiecīgo preci, tās pirkums veicams atkārtoti.
  3. Pārdevējs apstiprina preces pirkuma veikšanu jeb līguma slēgšanu ar e-pasta vēstules nosūtīšanu pircējam. Pirkuma apstiprinājumam papildus var tikt nosūtīta īsziņa uz mobilo tālruni, ja Veikalā tiek piedāvāta tāda iespēja un pircējs norādījis savu tālruņa numuru, tādējādi izsakot savu piekrišanu pirkuma apstiprinājuma saņemšanai un informācijas par pirkuma izpildi saņemšanai īsziņas veidā.
  4. Pēc līguma noslēgšanas Pārdevējs ar pircēju sazinās latviešu valodā, darbībām Veikalā var tikt piedāvāta dažādu valodu izvēles iespēja.
  5. Pēc līguma spēkā stāšanās pircējs nav tiesīgs atteikties no līguma un samaksātā naudas summa netiek atdota, izņemot atteikuma tiesības šajos Noteikumos norādītajos gadījumos.
  6. Preces piegādes kārtība:
   1. Prece tiek piegādāta pēc pirkuma maksas samaksas. Paredzamais preces piegādes termiņš tiek norādīts Veikalā pirms pirkuma apstiprināšanas. Ja Pārdevējam nav iespējams piegādāt preci iepriekš norādītajā termiņā, Pārdevējs informē par to pircēju, norādot citu paredzamo piegādes termiņu. Ja pircējs ir fiziska persona, kas iegādājas vai izmantotu preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, pircējam ir tiesības atteikties no šā līguma un preces pirkuma gadījumā, ja tiek pagarināts preces piegādes termiņš. Tādā gadījumā pircējs paziņo Pārdevējam par savu atteikšanos pēc informācijas par termiņa pagarinājumu saņemšanas.
   2. Piegādes veids: Pircējs saņem Preci Pārdevēja birojā Rīgā, Braslas ielā 29A (bez papildu samaksas). Saņemot Preci, pircējam ir pienākums parakstīt preces pavadzīmi.
   3. Pēc preces izsniegšanas pircējam ir pienākums pārbaudīt preces veida un pavaddokumentācijā norādīto datu atbilstību pircēja pasūtījumam, neatbilstības gadījumā paziņojot Pārdevējam. Tādi paziņojumi tiek sagatavoti, iesniegti un izskatīti saskaņā ar 9.punkta noteikumiem.
  7. Pircēja atteikuma tiesības:
   1. Ja pircējs ir fiziska persona, kas iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, tam ir tiesības atteikties no līguma un preces pirkuma, paziņojot par to rakstveidā Pārdevējam 14 (četrpadsmit) kalendāra dienu laikā no preces saņemšanas dienas.
    Juridiskām personām nav tiesību pēc līguma noslēgšanas un preces saņemšanas atteikties no preces pirkuma.
   2. Atteikuma tiesības izmantojamas tikai tad, ja prece nav lietota – līdz atteikuma tiesību izmantošanai pircējam ir tiesības lietot preci tikai tās pārbaudei (preces rakstura, īpašību un darbības noskaidrošanai; tādā mērā, kā tas parasti tiek veikts pirms preču pirkuma klātienē veikalos).
   3. Ja pircējs nolēmis izmantot iepriekš minētās atteikuma tiesības, pircējs pirms atteikuma tiesību termiņa beigām informē par to Pārdevēju, iesniedzot Pārdevējam atteikuma veidlapu (kas tiek iesniegta pircējam vienlaicīgi ar preces izsniegšanu) vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu.
   4. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircēja pienākums ir atdot preci atpakaļ Pārdevējam bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc tam, kad pircējs nosūtījis Pārdevējam atteikuma veidlapu vai paziņojumu par atteikuma tiesību izmantošanu. Prece atdodama atpakaļ Pārdevējam, nogādājot to Pārdevēja birojā Rīgā, Braslas ielā 29A (Veikalā norādītajā darba laikā) vai nosūtot preci kopā ar atteikuma veidlapu Pārdevējam uz tā adresi Rīgā, Braslas ielā 29A. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā pircējs sedz ar preces atdošanu atpakaļ saistītās izmaksas.
   5. Saņemot iepriekš minēto pircēja paziņojumu par atteikšanos no līguma un preces pirkuma, Pārdevējam ir pienākums bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad tas saņēmis informāciju par Pircēja lēmumu, atmaksāt pircējam par preci samaksāto naudu, tajā skaitā piegādes izdevumus, ja tādi bijuši piemēroti. Ja prece piegādāta pircējam pēc tā vēlēšanās tādā piegādes veidā, kas nav Pārdevēja piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Pārdevējam nav pienākuma atmaksāt Pircējam piegādes papildu izdevumus. Pārdevējs ir tiesīgs aizturēt samaksātās naudas atmaksu līdz brīdim, kad Pārdevējs saņēmis preci vai pircējs iesniedzis Pārdevējam apliecinājumu par to, ka prece ir nosūtīta atpakaļ.
   6. Atteikuma tiesības nevar izmantot, ja prece ir datorprogramma (tās licence), kas piegādāta fiziskā veidā attiecīgā datu nesējā, un pēc preces piegādes ir atvērts datorprogrammas iepakojums.
  8. Garantija:
   1. Pārdevējs apņemas bez papildu samaksas atmaksāt pircējam preces atlikušo vērtību vai apmainīt preci pret atbilstošu, vai bez atlīdzības novērst preces vai lietas neatbilstību gadījumā, ja prece neatbilst tās raksturojumam. Šajā punktā norādītā garantija ir spēkā šādā termiņā:
    — ja pircējs ir fiziska persona, kas iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, garantija ir spēkā 2 (divus) gadus no preces saņemšanas dienas;
    — ja pircējs nav iepriekšējā punktā minētā persona, garantija ir spēkā 1 (vienu) gadu no preces saņemšanas dienas.
   2. Ja preces ražotājs sniedzis preces kvalitātes garantiju, kuras termiņš ir garāks par iepriekš šajos Noteikumos norādīto termiņu, var tikt piemērots ražotāja garantijas termiņš.
   3. Ja pircējs ir fiziska persona, kas iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, tam ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un Pārdevēja sniegtā garantija šīs tiesības neietekmē.
   4. Pircēja prasījumi saistībā ar garantiju piesakāmi Pārdevējam un izskatāmi 9.punktā norādītajā kārtībā.
 4. Aizliegtās darbības
  1. Jūs nedrīkstat Veikalā veikt darbības, kas būtu vērstas pret Veikala drošību, stabilitāti un ātrdarbību.
  2. Jūs nedrīkstat Veikalā veikt apvainojošas, aizskarošas un pretlikumīgas darbības, lietot necenzētu valodu Jūsu izvietotajā informācijā (piemēram, komentāru vai atsauksmju sadaļā). Jūs nedrīkstat līdzdarboties vai patstāvīgi veikt tālāk norādītās darbības:
   — izmantot Pārdevēja infrastruktūru, tajā skaitā Veikalu, jebkuras jurisdikcijas tiesību aktu krimināla, administratīva vai civila rakstura pārkāpumu veikšanai;
   — izmantot Pārdevēja infrastruktūru, tajā skaitā Veikalu, lai pārkāptu elektronisko komunikāciju tīklu vai informācijas sistēmu drošību. Drošības pārkāpumu piemēri ietver informācijas sistēmu uzlaušanu, informācijas sistēmas nesankcionētu uzraudzīšanu vai izmantošanu, dažāda veida uzbrukumu veikšanu, vīrusu jeb cita kaitīga programmnodrošinājuma izplatīšanu, neautorizētu interneta mājas lapu vai citas informācijas izmainīšanu;
   — izmantot Pārdevēja infrastruktūru, tajā skaitā Veikalu, lai uzglabātu vai pārraidītu pretlikumīgu informāciju.
   Iepriekš minētā neatļautā satura un neatļauto aktivitāšu uzskaitījums nav izsmeļošs.
 5. Veikala īpašuma tiesības un autortiesības
  Veikals ir Pārdevēja īpašums. Jebkura Veikala kā datorprogrammas koda vai koda daļas izmantošana no bez iepriekšējas saskaņošanas ar Pārdevēju nav atļauta. Teksts, attēli, grafiki, skaņas faili, animācijas faili, video faili, logotipi, preču zīmes un to sakārtojums Veikalā ir autortiesību un cita intelektuālā īpašuma objekti. Šos objektus nedrīkst kopēt komerciālos nolūkos vai izplatīšanai, kā arī nedrīkst pārveidot un izvietot citās interneta lapās, Veikala saturs un Jums iesniegtā informācija lietojama tikai Jūsu privātām vajadzībām. Pārpublicējot Veikalā publicētos vai citādi Jums iesniegtos materiālus, nepieciešama Pārdevēja rakstiska atļauja. Citējot atsauce uz avotu ir obligāta.
 6. Veikala lietošanas teritorija
  Kaut arī Veikals var būt pieejams visā pasaulē, Pārdevējs nav atbildīgs par normatīvo aktu ievērošanu, kas nav spēkā Latvijas Republikā.
 7. Veikala lietošanas pārtraukšana
  Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt Veikala lietošanu. Jau veiktu pirkumu izpildes pārtraukšana iespējama tikai tad, ja izlietojat atteikuma tiesības šajos Noteikumos paredzētajos gadījumos.
  Pārdevējam ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt Veikala uzturēšanu un/vai liegt Jums piekļuvi Veikalam. Veikala darbības izbeigšana un piekļuves liegšana neietekmē Veikalā līdz tam veikto pirkumu izpildi – pirkuma saistības paliek spēkā atbilstoši pirkuma noteikumiem.
 8. Iesniegumu izskatīšanas kārtība un informācija par ārpustiesas strīdu risināšanu
  1. Iesniegumi Pārdevējam tiek noformēti un iesniegti rakstveidā, lietojot Veikalā norādītos Pārdevēja kontaktdatus, norādot iesniedzēja vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un adresi vai e-pasta adresi, vēlams arī pirkuma numuru (ja Veikalā ir veikts pirkums), sniedzot informāciju par apstākļiem, kas pamato iesniegumu, un norādot iesniedzēja lūgumu. Iesniegumam tiek pievienoti dokumenti, kas apstiprina iesniegumā norādītos faktus un apstākļus, ja tādi iesniedzējam ir pieejami.
  2. Pārdevējs izskata iesniegumu 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, ja normatīvie akti neparedz īsāku iesniegumu izskatīšanas termiņu, un sniedz iesniedzējam rakstveida atbildi.
  3. Ja Pārdevēja atbilde iesniedzējam nav pieņemama, iesniedzējs ir tiesīgs nodot strīdu izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vai, ja iesniedzējs ir patērētājs likuma “Patērētāju tiesību aizsardzības likums” izpratnē, ārpustiesas strīdu risinātājam, tostarp Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā. Papildus informāciju par ārpustiesas strīdu risināšanu iespējams iegūt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā.
 9. Pārdevēja rekvizīti

  Pārdevēja rekvizīti un kontaktdati:

  SIA “Certes.lv”
  Braslas iela 29A-2, Rīga, Latvija, LV-1084
  E-pasts: info@certes.lv
  Tālrunis: +371 67615096

  Pārdevējs ir tiesīgs mainīt rekvizītus un kontaktdatus, norādot aktuālos datus Veikalā.

Noteikumu redakcija spēkā no 2020. gada 12. novembra.

Kontakti

SIA “Certes.lv” atbilst
ISO 9001 un 14001 standartiem
crossmenuchevron-down