Audiovizuālie un interaktīvie risinājumi
Iepirkumu grozs

Garantija

Ja Jūs esat iepircies interneta veikalā shop.certes.lv (“Veikals”), tomēr Veikalā nopirktā Prece (“Prece”) neatbilst tās raksturojumam (Veikalā sniegtajai būtiskajai informācijai, Preces pavaddokumentiem,  Prece ir bojāta, nedarbojas u.tml.), pārdevējs SIA “Certes.lv” (“Pārdevējs”) apņemas bez papildu samaksas atmaksāt Jums Preces atlikušo vērtību vai apmainīt Preci pret atbilstošu, vai bez atlīdzības novērst Preces neatbilstību.

Garantija ir spēkā šādā termiņā:

— Ja Jūs esat fiziska persona, kas iegādājusies vai izmanto Preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību, garantija ir spēkā 2 (divus) gadus no Preces saņemšanas dienas.

— Ja Jūs neesat patērētājs, garantija ir spēkā 1 (vienu) gadu no Preces saņemšanas dienas.

Ja Preces ražotājs sniedzis Preces kvalitātes garantiju, kuras termiņš ir garāks par iepriekš norādīto termiņu, var tikt piemērots ražotāja garantijas termiņš.

Ja Jūs esat patērētājs, Jums ir noteiktas tiesības saskaņā ar normatīvajiem aktiem, un Pārdevēja sniegtā garantija šīs tiesības neietekmē.

Pārdevēja rekvizīti un kontaktdati:

SIA “Certes.lv”
Braslas iela 29A-2, Rīga, Latvija, LV-1084
E-pasts: info@certes.lv
Tālrunis: +371 67615096

Kontakti

SIA “Certes.lv” atbilst
ISO 9001 un 14001 standartiem
crossmenuchevron-down